Мои достижения

Открытые уроки, мероприятия, сертификаты, выставка...


Фамилия, имя, отчество
Каплина Татьяна Сергеевна
Электронная почта
taniashadrina@mail.ru
Место работы
г. Запорожье, ОШ № 69
Опыт работы
2, 5 года
Образование
Михайловское профессиональное училище № 52, Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б. Хмельницкого
Специальность
«Оператор компьютерного набора», «Учитель украинского языка и литературы. Учитель английского языка»
Категория
Специалист

2013-2014 гг.
Урок-свято у 2-А класі "Свято АВС" (23.10.2013 г.)

2014-2015 гг. (09.02.2015 г.) Відкритий урок у 4-Б класі на тему: «Узагальнюючий урок перевірки сформованої мовної компетенції за темою «Місто»


(17.02.2015 г.) Викторина для 3 классов "We like English"

Газета "Пульс життя" (за 2015 р.)

Выступала на открытом школьном метод.объединении с докладом (презентация) на тему "Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках англійської мови" (26.02.15)


Открытый урок на тему "Как ты провел вчерашний день?" в 3-А классе (17.04.2015)


Участие в конкурсе "Гринвич" (английский язык 3-4 классы, 2014 г.)

(Сертификат за посещение и участие в семенарах-тренингах "Сучасні технології та методики навчання іноземних мов на перехресті культур і цивілізацій", которые проводились на факультете иностранного языка ЗНУ в 2014-2015 гг. )


oтaція пeрспeктивнoгo пeдaгoгічнoгo дoсвіду

 Інфoрмaція прo aвтoрa дoсвіду:
Кaплінa Тeтянa Сeргіївнa - вчитeль aнглійськoї мoви, спeціaліст.  Стaж рoбoти 2,5  рoки.
Кoнтaктнa інфoрмaція прo нaвчaльний зaклaд: Зaпoрізькa зaгaльнooсвітня шкoлa І-ІІІ ступeнів №69 Зaпoрізькoї міськoї рaди Зaпoрізькoї oблaсті. Дирeктoр шкoли – Бoрисeнкo Людмилa Михaйлівнa. Aдрeсa: м. Зaпoріжжя вул. Лaдoзькa б.2, тeлeфoн (061) 224-77-33;  http://school69zp.jimdo.com
Тeмa дoсвіду: «Рoзвитoк кoмунікaтивнoї кoмпeтeнції у стaнoвлeнні oсoбистoсті мoлoдшoгo шкoлярa нa урoкaх aнглійськoї мoви».
Прoвіднa пeдaгoгічнa ідeя дoсвіду: рoзвитoк  кoмунікaтивнoї кoмпeтeнції мoлoдших шкoлярів шляхoм викoристaння ігрoвих тeхнoлoгій тa різних видів рoбoти  для  зaбeзпeчeння eмoційнoгo впливу  нa учнів, aктивізaції рeзeрвних мoжливoстeй мoлoдшoгo шкoлярa. У рoбoті пoдaються різні види тa фoрми рoбoти нa урoкaх aнглійськoї мoви для фoрмувaння кoмунікaтивнoї кoмпeтeнції.
Oбгрунтувaння aктуaльнoсті тa пeрспeктивнoсті дoсвіду: oднією з прoвідних місць у пeдaгoгіці зaймaє прoблeмa рoзвитку кoмунікaтивнoї кoмпeтeнції мoлoдших шкoлярів нa урoкaх aнглійськoї мoви. Тoму зaвдяки різнoмaнітним фoрмaм тa видaм рoбoти рoзвивaється кoмунікaтивнa кoмпeтeнція учнів. У дaнoму дoсвіді зoсeрeджeнo увaгу нa викoристaнні ігoр, рoбoті у пaрaх тa групaх.
Нaукoвo-тeoрeтичнa бaзa дoсвіду: прoблeму рoзвитку кoмунікaтивнoї кoмпeтeнтнoсті в прoцeсі вивчeння інoзeмнoї мoви дoсліджeнo в прaцях Л. Биркун, O. Вишнeвськoгo, І. Зимньoї, Г. Китaйгoрoдськoї, Ю. Пaссoвa, O. Пoлaт, Т. Сірик  Питaння прo зміст кoмунікaтивнoї кoмпeтeнції тeoрeтичнo oбґрунтoвaнo у прaцях тaких  учeних, як  М.Aріян, Є.Вeрeщaгін, Н. Гeз, Н. Ішхaнян, O.Лeoнтьєв, Ю. Пaссoв, В. Рeдькo, В. Сaфoнoвa, Л. Смєлякoвa, Г. Тoмaхін, В. Тoпaлoвa, P. Adler, D. Brown. Усі ці вчeні внeсли бaгaтo цікaвoгo тa нoвoгo в тeoрію та  прaктику вивчeння інoзeмнoї мoви.
Стислa aнoтaція дoсвіду: нa урoкaх aнглійськoї мoви у пoчaткoвій шкoлі дoрeчнe викoристaння ігрoвих зaвдaнь, інфoрмaційнo-кoмунікaтивних тeхнoлoгій (прeзeнтaцій), групoвoї тa пaрнoї рoбoти. Всі ці фoрми рoбoти дoпoмoжуть зaцікaвити учнів, збaгaтити слoвникoвий зaпaс  тa сфoрмувaти в них кoмунікaтивну кoмпeтeнцію.
Рeзультaтивність впрoвaджeння дoсвіду: в рeзультaті викoристaння ігрoвих зaвдaнь, інфoрмaційнo-кoмунікaтивних тeхнoлoгій (прeзeнтaцій), групoвoї тa пaрнoї рoбoти нa урoкaх aнглійськoї мoви у пoчaткoвій шкoлі учні пoкрaщили  рeзультaти нaвчeнoсті (див. діaгрaму). Учaсть учнів у всeукрaїнських  кoнкурсaх з aнглійськoї мoви (Oлімпус, Гринвіч).
Рeпрeзeнтaція дoсвіду: прoблeмa «Рoзвитoк кoмунікaтивнoї кoмпeтeнції у стaнoвлeнні oсoбистoсті мoлoдшoгo шкoлярa нa урoкaх aнглійськoї мoви» викликaє зaцікaвлeність у вчитeлів інoзeмнoї мoви. У цьoму я пeрeкoнaлaсь  під чaс  прeзeнтaції  дoсвіду нa шкільнoму мeтoдичнoму oб’єднaння вчитeлів aнглійськoї мoви (листoпaд, 2014 р.) Дoсвід рeкoмeндoвaнo для прaктичнoгo викoристaння вчитeлям  aнглійськoї мoви.  Прeзeнтaцію дoсвіду опубліковано в «Учительському журналі он - лайн»  (грудень, 2015 р.), а також  рoзміщeнo нa блoзі  http://kaplina-school.blogspot.com

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….……….....3
       1. Розділ I  Теоретичні аспекти формування  комунікативної компетенції у становленні особистості молодшого школяра на уроках англійської мови…………………………….....5
1.1.            Комунікативна компетенція як мета навчання іноземної мови. …….…………….5
1.2.    Комунікативні навички у формуванні особистості молодшого школяра …..……..6
2. Розділ II Дослідно-практична робота по розвитку комунікативної  компетенції на уроках англійської мови.…………………..……………………………………….. ..….…..7
2.1. Гра як засіб формування комунікативної компетенції молодшого школяра…………………….……………………………………..……….…….……….……7   
2.2. Різноманітність форм роботи на уроках англійської мови………………..…..……...9
Висновки………………………………………………………………….………………....10
Список використаної літератури ………………………………………..…………………11
Результативність діяльності вчителя……………………………..………………..………12
Додатки…………………………………………………………….…………….…………..13

ВСТУП
Актуальність

На початку ХХІ століття вивчення іноземної мови є важливим засобом міжнародного спілкування.   Головною  метою мовного навчання в початковій школі є формування в учнів комунікативної компетенції, базою якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовленнєвих умінь і навичок.
Згідно нового Державного стандарту початкової загальної освіти іноземна мова впроваджується як обов’язковий предмет з 1-го класу в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів. Як зазначають психологи, молодший шкільний вік характеризується найбільшим рівнем сенситивності. Інакше кажучи, учні початкової школи схильні до прийняття та запам’ятовування нової інформації, нового мовного коду, яким є англійська мова. Крім того, позитивним моментом вивчення англійської мови у віці від 6 до 9 років слід уважати те, що її вивчення відбувається паралельно з вивченням рідної мови. Отже, дитині не доведеться долати невідповідність між рідною та англійською мовою, тим самим процес опанування останньої буде більш ефективним.
 Державний стандарт освіти передбачає оволодіння учнями  комунікативною компетенцією. Що ж вона охоплює? Комунікативна компетенція включає в себе три  аспекти: мовленнєва, мовна та соціокультурна. Комунікативна компетенція включає  також в себе 4 види діяльності: читання, письмо, аудіювання та говоріння.
        Комунікативна компетенція – комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально – побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування.
        Формування комунікативної компетенції спрямоване на розвиток культури мовленнєвого спілкування, засвоєння мовленнєвого етикету та етичних норм спілкування. Розвивати мову дитини, на думку К.Д.Ушинського – це майже те ж, що розвивати її мислення, тому що мова тісно пов’язана  з думкою.
         Комунікативна компетенція - це готовність і здатність до взаємодії, вербальній  та невербальній (міміка, мова тіла), з іншими людьми. Отже, в основі всіх методів комунікативного навчання має лежати вміння встановити зв’язки, знаходити успішні форми спілкування на будь-якій мові.
Іноземну мову вивчати важче, ніж українську, оскільки не завжди учні розуміють один одного. Тому основним принципом комунікативно-орієнтованого навчання є мовна діяльність.
Комунікативна компетенція виступає як інтегративна, орієнтована на досягнення практичного результату в оволодінні англійською мовою, а також на освіту, виховання і розвиток особистості школяра.
Відповідно до концепції модернізації освіти в Україні питання комунікативного навчання англійської мови набувають особливого значення, так як комунікативна компетенція орієнтована на:
-          досягнення практичного результату в оволодінні англійською мовою;
-           на освіту, виховання і розвиток особистості школяра.
У зв’язку з цим була визначена тема дослідження: «Розвиток комунікативної компетенції у становленні особистості молодшого школяра на уроках англійської мови».
Об’єкт дослідження: педагогічний процес комунікативної освіти учнів на уроках англійської  мови.
Предмет дослідження: методи і способи формування та розвитку комунікативної компетенції.
Мета дослідження полягає у визначенні найбільш ефективних методів і способів формування комунікативної компетенції молодшого школяра на уроках англійської  мови.
Проблема: пов’язати різні форми та методи роботи з  процесом  підвищення комунікативної  компетенції.
Гипотеза: використання різних форм та методів роботи на уроках англійської мови допомагає здійснювати цілеспрямоване формування і розвиток комунікативної компетенції в учнів початкових класів і, отже, здатне орієнтувати на досягнення практичного результату в оволодінні англійською мовою, а також на освіту, виховання і розвиток особистості молодшого  школяра.
  
РОЗДІЛ  I
 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
1.1.      Комунікативна компетенція як мета навчання іноземної мови.

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Головною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, базою якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.
Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціально-культурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому суспільстві. Саме на уроках іноземної мови викладач повинен формувати в учнів уміння і навички іншомовного спілкування, передбачити досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах, орієнтуватися у соціокультурних аспектах країни, мову якої вивчають.
Комунікативна методика є однією з найефективніших методик навчання іноземних мов, що використовуються на сьогоднішній день у світі. Вона ставить за мету формування в учнів змістовного сприйняття та розуміння іноземної мови, володіння мовним матеріалом для побудови власних висловлювань.
Компетенція означає спілкування, передачу  інформації від людини до людини в процесі діяльності. Комунікативна  компетенція - це вміння вступати в комунікацію (спілкування), бути зрозумілим, спілкування без обмежень. Ці вміння допомагають зрозуміти інших. Комунікативна компетенція не розглядається як особистісна характеристика того чи іншої людини, її сформованість проявляється в процесі спілкування.
Проблему розвитку комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови досліджено в працях Л. Биркун, О. Вишневського, І. Зимньої, Г. Китайгородської, Ю. Пассова, О. Полат, Т. Сірик  Питання про зміст комунікативної компетенції теоретично обґрунтовано у працях таких  учених, як  М.Аріян, Є.Верещагін, Н. Гез, Н. Ішханян, О.Леонтьєв, Ю. Пассов, В. Редько, В. Сафонова, Л. Смєлякова, Г. Томахін, В. Топалова, P. Аdlеr, D. Brоwn. Усі ці вчені внесли багато цікавого та нового в теорію й практику, незважаючи на відмінності методологій і технологій навчання. Не має сумніву той факт, що підхід кожного вченого до реалізації цієї проблеми своєрідний і має право на подальший його розвиток.
Як же трактується комунікативна компетенція сучасними дослідниками? Успіх будь-якої діяльності залежить те того, відзначає К.М. Левітан, чи має її суб’єкт комунікативною компетентністю, яка включає, на його думку, здатність слухати і почути, дивитися і побачити, читати і вичитувати і у всіх випадках адекватно зрозуміти сприймається текст [2, с.89-91]. На думку Кабардова М.К., комунікативна компетенція - це засвоєння етно- та соціально-психологічних еталонів, стандартів, стереотипів поведінки, оволодіння «технікою» спілкування [3,  с. 103-104].

1.2. Комунікативні навички у формуванні особистості молодшого школяра.

            Спілкування формує людину як особистість, дає можливість придбати певні риси характеру, інтереси, звички, схильності, засвоїти норми і форми моральної поведінки, визначити цілі життя і вибрати засоби їх реалізації. Спілкування виступає важливою фазою у формуванні особистості молодшого школяра. Під особистістю С.Л. Рубенштейн розуміє сукупність вироблених звичок і переваг, соціокультурний досвід та набуті знання, що визначають повсякденну поведінку ... [4, с. 43].
            При організації комунікативного процесу важливу роль відіграє облік особистісних і вікових особливостей молодших школярів. Молодший шкільний вік є надзвичайно сприятливим для оволодіння комунікативними навичками на уроках англійської мови. Любов до предмета в даному віці дуже тісно пов’язане з відчуттям психологічного комфорту, радості, потреби і готовності до спілкування, які створює вчитель на уроці.
            Для молодшого шкільного віку (6-10 років) характерна готовність до шкільного навчання, в основі якої лежить інтерес до нової діяльності, яка є джерелом мотивації навчання. Готовність дитини до школи визначається його володінням достатнім обсягом знань з області повсякденного спілкування, культура і поведінка, умінням співробітництва, бажанням вчитися. Ці якості формуються в сім’ї, в переддошкільні роки, і від рівня їх сформованості в значній мірі залежать входження дитини в шкільне життя, його ставлення до школи і успішність навчання.
            Дослідники відзначають ряд труднощів, з якими стикаються молодші школярі: новий режим життя, необхідність систематично трудитися для володіння знаннями, прийняття авторитету вчителя. Багато методистів  вважають ранній початок занять з іноземної мови переважно для досягнення базового рівня оволодіння комунікативними навичками.
            Отже, молодший шкільний вік є найбільш оптимальним у засвоєнні іноземної мови. У цьому випадку в полі зору залишається завдання, вирішити яке покликане початкове навчання даного предмету, а саме розвиток комунікативних навичок. Це передбачає наявність у школярів не тільки практичних умінь, ай певних якостей особистості: товариськості, розкутості, бажання вступати в контакт, вміння взаємодіяти в колективі і так далі. Безумовно, мова йде не про те, щоб займатися розвитком дітей на шкоду знань, а про те, щоб розвиток комунікативних навичок було спеціально спрямований на розвиток особистості молодших школярів.

РОЗДІЛ  II
ДОСЛІДНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА ПО РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

2.1. Ігрові форми роботи як засіб формування комунікативної компетенції молодших школярів. 

Усім відомо, що  під час гри  виявляються здібності дитини. Гра захоплює, викликає бажання взяти участь у ній і одночасно знімає психологічну напругу, що більшою чи меншою мірою супроводжує будь-яке навчальне навантаження. Така ігрова діяльність пробуджують інтерес і активність дітей. Все це  сприяє більш швидкому і надійному запам’ятовуванні іншомовних слів та речень. Зняття психологічної напруги є одним із найважливіших чинників гармонійного розвитку дитини: психічного, фізичного, духовного.
Використання ігор та ігрових вправ обумовлено тим, що успішний початок навчання іноземної мови сприяє створенню високої мотивації до вивчення іноземних мов. Успіх навчання і ставлення учнів до предмета багато в чому залежить від того, наскільки цікаво і емоційно вчитель проводить уроки. Безумовно, в процесі навчання іноземним мовам учнів молодшого шкільного віку велике значення має гра. Чим більш доречно вчитель використовує ігрові прийоми, наочність, тим цікавіше проходять уроки, тим міцніше засвоюється матеріал [5, C. 6].
Працюючи з молодшими школярами, переконалася, що для них найбільш цікавими є ігрові форми роботи. Саме тому я використовую ігри на будь-якому етапі навчання іноземної мови. Наприклад, для вдосконалення фонетичних навиків учнів початкової ланки я використовую такі ігри: “Вгадай”, “Перша літера”, “Хто швидше?” та інші (Див. Додаток 1). Але ігри не замінюють інші форми і види роботи на уроці, а тільки доповнюють їх, допомагають розвивати комунікативну компетенцію.
Використовувані гри я умовно поділяю на декілька груп: 1) ігри комунікативної спрямованості; 2) ігри зі словами; 3) ігри та ігрові вправи, використовувані при поясненні та закріпленні граматичного матеріалу.
Так до ігор комунікативної спрямованості можна віднести ігри, що дозволяють відпрацювати фрази, використовувані в діалогах-розпитах, особливо на початковому етапі навчання, коли учні ще не знайомі з граматичними основами або тільки з ними знайомляться. В основі будь-якого висловлювання лежить слово. Висловлювання стають активними допомогою наповнення фрази необхідними для висловлення мовними одиницями. Тому використання ігор зі словами на уроках англійської мови допомагає у формуванні комунікативної компетенції. Важливим на уроках також є використання ігор та ігрових вправ на пояснення та закріплення граматичного матеріалу. При оволодінні граматикою молодші школярі, як правило, відчувають труднощі. Вони викликані як відмінністю граматичного ладу української  та англійської мови, так і недоліком теоретичних знань учнів у галузі рідної мови. Одним із принципів роботи з молодшими школярами, які в силу свого віку ще не здатні зрозуміти складні граматичні явища, це спрощення.
На своїх уроках  я використовую такі види ігор, як:
- ігри на засвоєння літер алфавіту;
-  фонетичні ігри;
-  лексичні ігри;
-  Тематичні ігри;
-  Граматичні ігри.
Розробляючи будь-яку гру, я чітко дотримуюсь таких вимог:
- мета гри (які вміння розвиває);
- організація (місце, час, склад учасників);
- врахування психолого-вікових особливостей дітей та їхніх інтересів;
- забезпечення необхідними матеріалами для гри;
- можливі варіації.
Напрямки моєї роботи на уроці іноземної мови у 1-4 класах:
-вдосконалення звуковимови учнів; збагачення активного і пасивного словникового запасу молодших школярів; уміння декодувати графічні символи та розуміти текстовий матеріал; уміння сприймати на слух зміст іншомовного текстового матеріалу; оволодіння усним спілкуванням (у формі діалогічного та монологічного висловлювань); послідовно і логічно  викладати думки; формування основ соціокультурної компетенції. Приклади ігор представлені  в Додатках. (див. Додаток 1)

2.2. Різноманітність форм роботи на уроках англійської мови.

Система по формуванню комунікативної компетенції на уроках англійської мови в початкових класах проходить за наступними напрямками:
- використання ігор та ігрових вправ, спрямованих на комунікативну діяльність;
- використання інформаційно-комунікативних технологій, стимулюючих мовну діяльність на уроці;
- робота зі словником як спосіб засвоєння тематичної лексики.
Доречним на уроках англійської мови є використання інформаційно-комунікативних технологій стимулюючих мовну діяльність. Тут стають у нагоді різноманітні тематичні презентації. Створення презентації не вимагає якоїсь особливої ​​комп’ютерної грамотності, а підношення учбового матеріалу за допомогою презентації має ряд переваг перед традиційними способами: матеріал, поданий у вигляді презентації захоплює, мотивує і націлює учнів на успішний результат; можливість поєднувати різноманітну текстову аудіо- і відео- наглядності; можливість використовувати окремі слайди як опору; можливість управляти увагою учнів за рахунок ефектів анімації; активізація уваги всього класу; підтримання пізнавального інтересу; посилення мотивації; ефективність сприйняття і запам’ятовування нового навчального матеріалу; економія навчального часу [5, С.67], [6, C.57].
У своїй роботі я використовую презентації при знайомстві з англійським алфавітом; при вивченні граматичного матеріалу; при знайомстві і повторенні правил читання; для стимуляції мовної діяльності; та з метою контролю знань.
Для молодшого шкільного віку основним є наочно-образне мислення, з домінуванням емоційної сфери [7, C.56]. У зв’язку з цим у молодших школярів найбільш оптимальним в навчанні зв’язного вислову доцільно використовувати образотворчу наочність у вигляді малюнків і образних схем. Пояснення нового слова супроводжується ілюстрацією. Оскільки на уроці вводяться відразу кілька слів, готуються  листочки з графічним зображенням слова та  супроводження його малюнком. Ці листочки учні вклеюють у свої словнички. Таким чином, накопичується лексика, за допомогою якої учні складають висловлювання вже з опорою на схеми з використанням все тих же малюнків.
На різних етапах уроку я застосовую різні форми роботи: індивідуальна, групова, парна, фронтальна. (див. Додаток 2). Комунікативна компетенція базується на: мовленнєвій компетенції (аудіювання, читання, говоріння, письмо); мовній компетенції (фонетика, лексика, граматика);  соціокультурній компетенції (країнознавча та лінгвокраїнознавча компетенція); загальноосвітній компетенції (загально-навчальні уміння і навички учнів).
Наведу приклади вправ для формування комунікативної компетенції, які я використовую на уроках у 1-4 класах: комунікативні вправи (спеціально організована форма спілкування в якій учень самостійно реалізує акт мовленнєвої діяльності); умовно-комунікативні вправи (передбачають мовленнєві дії  в ситуативних умовах); не комунікативні вправи (передбачають дії з мовним  матеріалом поза  ситуацією мовлення); інтерактивні вправи (робота в групах, в парах,  ігри, колективне  розв’язання проблем) (Додаток 2.1, Додаток 2.1). На своїх уроках я даю дітям такі типи інтерактивних вправ, без яких неможливо розвивати мовлення дітей: «Мікрофон», «Мозковий штурм», рольові ігри, незакінчені речення, «Бінго» (Див. Додаток 2). Я використовую форми роботи щодо формування слухо-вимовних навичок учнів, такі як: скоромовки, приказки, римівки, вірші, діалоги, читання вголос уривків текстів, фізичні та мовні розминки.  (Див. Додаток 2).

Висновок
Отже, методичний інструментарій щодо формування комунікативних навичок молодших школярів на уроках англійської мови, включає різні засоби навчання мови: комунікативні ігри, різноманітні прийоми навчання, функціонально - комунікативні завдання, навчально-методичні комплекси, які є невід’ємною частиною організації навчання англійської мови у початковій школі.
Психічний розвиток дитини починається з спілкування. Це перший вид соціальної активності, який виникає в процесі оволодіння комунікативними навичками і завдяки якому молодший школяр отримує необхідну для його індивідуального розвитку інформацію. Комунікація має величезне значення у формуванні людської психіки, її розвитку та становленні розумного, культурного поведінки.
            Через спілкування молодший школяр, завдяки широким можливостям до навчання, отримає всі свої вищі продуктивні здібності та якості. Через активне спілкування з розвиненими особистостями він сам перетворюється в особистість.
Уроки англійської мови не тільки позитивно впливають на розвиток психічних функцій учнів початкових класів, входження їх у загальнолюдську культуру через спілкування на новому для них мовою, а й формують комунікативні навички у молодших школярів.
Розвиток комунікативних умінь - основна складова при навчанні. Саме комунікативна компетенція розглядається як системоутворююча компетенція, без якої неможливо забезпечити розвиток ні інформаційної, ні соціокультурної складових освіченості в сучасному розумінні.
Використовувані прийоми роботи сприяють розвитку діалогічного мовлення, розширенню кругозору учнів, підтримання інтересу до вивчення англійської мови.
Дана робота може бути використана для підвищення результативності вивчення англійської мови.

Список використаної літератури
1.      Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спец шкіл із поглибленим вивченням іноземної мови в 1-4 класах, «Освіта», 2012;
2.      Левітан К.М. Про зміст поняття «комунікативна компетентність». Переклад і міжкультурна комунікація. / К.М. Левітан. Єкатеринбург.: Видавництво «АБМ», 200, 89-91с.
3.      Кабардою, М. К. Мовні і комунікативні здібності / М.К. Кабардою, Арцишевський Є.В. / / Здібності і схильності. М.: Педагогіка. 1989.103-104с.
4.      Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. Підручник для студентів, аспірантів та молодих викладачів вищих навчальних закладів. — К.: Либідь, 1998. — 560 с.
5.      Близнюк О.І., Панова Л.С. Ігри в навчанні іноземних мов. – К.: Освіта, 1997.
6.      Александров К.В. Компьютерная программа для формирования лексической компетенции при изучении иностранного языка// Научно методический журнал Иностранный язык в школе 2010. №6. - С. 67-73.
7.      Бондар М.В. та ін. 130 ігор для уроків з англійської мови. – Х.: Основа, 2004. – (Серія «Бібліотека журналу “Англійська мова та література” »; вип. 9(21).)
8.      Зимова І.А., Ключові компетентності як результативно-цільова основа компетентнісного підходу в освіті / І.А. Зимова. М., 2004.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
  1. Результативність участі учнів вчителя в олімпіадах (конкурсах)
Прізвище учня
Рік
Місце
Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»:
1. Коробов Дмитро
2014 р.
2
2. Яременко Катерина
2014 р.
4
3. Цаценко Марк
2014 р.
3
4. Пшеничний Роман
2014 р.
1
5. Сичов Ілля
2014 р.
2
6. Соколенко Євеліна
2014 р.
3
7. Никифоренко Вадим
2014 р.
4
8. Чернявський Максим
2014 р.
1
  
Участь у Всеукраїнській олімпіаді з англійської мови «Олімпус. Осіння сесія - 2015». (Кількість учнів: 8 учнів (4-і класи), 5 учнів (5-і класи)).
2. Досягнення вчителя:
- З вересня 2014 року Капліна Тетяна Сергіївна – секретар шкільного методичного об’єднання вчителів іноземної мови.
- Участь у методичному семінарі-практикумі для вчителів іноземної мови (Запорізький національний університет),  (диплом учасника).
3. Рейтинг зростання якості навчання учнів за 2 роки на прикладі 4-Б класу ЗОШ №:69 (див. Додаток 4, діаграма)

Д о д а т к и
Додаток 1

Приклади  дидактичного матеріалу, який я використовую для застосування ігрових моментів під час вивчення алфавіту у 1-х класах.

1. 5 карток.
Мета: контроль засвоєння алфавіту.
Хід гри: вчитель показує кожному з учасників гри 5 карток із літерами алфавіту. Виграє той, хто правильно та без пауз називає усі 5 літер.
2.         Хто швидше?
  Мета: контроль засвоєння алфавіту.
Хід гри: учням роздають по 3-5 карток із літерами та пропонують уважно їх розглянути. Потім учитель називає букву, а ті, в кого є картка з названою літерою, швидко її піднімають та показують іншим. Той, хто запізнився, не має права підняти картку. Учитель проходить між рядами та збирає картки. Виграє той, хто швидше від інших залишається без карток.
3.             Перша літера.
Мета: тренування, орієнтоване на засвоєння алфавіту.
Хід гри: учні поділяються на команди. Учитель по черзі називає по 3 слова кожній команді. Учасники гри мають швидко назвати перші літери цих слів. Виграє той, хто правильно виконав завдання.
4.             На одну літеру.
Мета: формування навичок добору лексики за словниковим (орфографічним) принципом на основі тренування пам’яті та спостережливості.
Хід гри: вчитель пропонує знайти та запам’ятати усі предмети в кімнаті, назви яких починаються з літери …, поки він рахує до 30. Виграє той, хто назве більше слів, які починаються з цієї літери, або той, хто назве останнє слово з цією буквою.
5.             Назва гри: Чи знаєш ти АBC ?
Мета: перевірити знання літер алфавіту.
Хід гри: Поділіть дошку на дві частини , а клас – на дві команди. Учасники кожної команди по черзі підбігають до дошки й пишуть по одній літері. Виграє та команда, яка швидко й без помилок напише всі літери.
Для навчання першокласників алфавіту я також використовую наступні вправи:
1)   Напишіть букву, кількаразово повторюючи її в ізольованому положенні, потім – у поєднанні з іншими літерами.
2)   Знайдіть серед поданих пари великих та рядкових літер, з’єднайте їх олівцем між собою.
3)   Напишіть усі літери алфавіту.
4)   Розташуйте усі літери в алфавітному порядку та запишіть їх у зошит.
5)   Знайдіть подану букву в словах, випишіть ці слова.
 6)   Знайдіть звуко-буквені відповідності (певний звук та відповідні йому літери) у поданих словах,прочитайте та запишіть ці слова.
7)   Згрупуйте подані слова за літерами алфавіту, з яких починаються слова, за другою літерою слова, за останньою літерою слова.
 8)  Запишіть літери алфавіту і знайдіть у списку слова з пропущеними літерами, заповніть пропуск потрібними літерами.
9)  Виберіть зі списку слова, які містять задану літеру, розташуйте їх в алфавітному порядку.
Гра«Відгадайка» (3-4 класи). Суть гри -  за описом дізнатися про що саме (або про кого) йде мова. Група отримує картку зі словом чи словосполученням і за певний час складає невеличкий (до чотирьох речень) опис, який пропонує класу. Переможе та група, учні якої , по – перше, найшвидше вгадають найбільшу кількість описів, а, по – друге, створять вдалий опис з точки зору аудіювання, бо за правилами гри кожен учасник по черзі промовляє репліку – речення.
Гра «Вгадай» проводиться так: учень виходить до дошки. Вчитель викликає за бажанням дітей з кожного ряду. Вони витягують шкільні предмети по черзі. Кожен новий предмет вчитель за спиною учня показує класу. Учень запитує: "Is it а bооk?" (Це книга?). Клас хором відповідає: "Уеs (nо), It’s (nоt) а bооk" (Так або ні). Учню дозволяють поставити не більше трьох запитань. Якщо після третього запитання він не вгадав предмет, хором відповідають учні того ряду, учасник якого витяг предмет. Кількість предметів має дорівнювати кількості рядів.

  Ігри, на краще запам’ятовування лексичного матеріалу:
1. Кольори. Мета: закріплення лексики по пройдених темах.(1 клас)
Хід гри: ставиться завдання назвати предмети одного кольору. Виграє команда, яка зуміє назвати більше предметів, тварин і т.д. одного кольору.
2. Більше слів.
Мета: активізація лексики по вивчених темах. (1-2 клас)
Хід гри: утворюються дві команди. Кожна команда повинна назвати якомога більше слів на задану нею букву. Виграє команда, що назвала більшу кількість слів. Гру можна проводити і у письмовій формі. Представники команд записують слова на дошці. В цьому випадку при підбитті підсумків враховується не тільки кількість слів, але і правильність їх написання.
3. Вгадай назву.
Мета: активізація лексики по вивченій темі.(2 клас)
Хід гри: кожен учень отримує тематичний малюнок. Він повинен розглянути його і розповісти, що на ньому зображене. Той, хто першим вгадає назву малюнка, отримує наступний і виконує те ж завдання. Виграє той, хто вгадає більше назв.
6.    «Розумний та кмітливий».
    Мета: активізація лексики по вивченій темі.(3-4 клас)
Хід гри: Потрібно заповнити тематичну таблицю. Цю гру грають у парах чи невеликими групами. Один учень подумки промовляє англійський алфавіт, інший зупиняє його словом «Стоп!». В усіх колонках пишуть слова, які починаються цією літерою. Перший хто заповнив таблицю, зупиняє інших. Підбивають підсумки: якщо в усіх гравців інші варіанти відповіді, то за заповнену клітинку дають - 10 балів, а якщо відповіді у кількох учнів збігаються, то вони отримують по 5 балів, за відсутності відповіді - 0 балів. Переможця визначають за підсумковим балом.

Приклади  фізичної та мовної розминки, яку я використовую на уроцах у 3-4 класах.                                             Вірш-привітання
Діти: Grееn, уеllоw, rеd аnd bluе!
Gооd mоrning, tеаchеr! Hоw аrе уоu?
Вчитель:  Grееn, уеllоw, rеd аnd bluе!
I'm finе, thаnk уоu. Hоw аrе уоu?
(учні: «Wе аrе finе»)

Фізкультхвилинка
Stаnd up!
Clаp уоur hаnds,
Clаp уоur hаnds in frоnt,
Clаp уоur hаnds bеhind,
Clаp уоur hаnds аbоvе,
Sit dоwn!

Методичні розробки
вчителя англійської мови

Відкритий урок у 4 класі

Тема: «« Узагальнюючий урок перевірки сформованої мовної компетенції за темою «Місто» »»
Цілі:
Освітні:
• Узагальнення вивченого матеріалу з теми «Місто»;
• Розвиток навичок монологічного мовлення;
Активізація лексики за темою «Місто»;
• Навчання спілкуванню англійською мовою.
Розвиваючі:
• розвивати вміння спілкуватися;
• розвивати вміння висловити свою думку англійською мовою;
• розширювати кругозір учнів.
 Виховні:
• вдосконалення навичок роботи в колективі;
• виховувати шанобливе ставлення до культури та історії іншої країни;
• виховання цивілізованої особистості, культури спілкування і поведінки.
Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань.
Обладнання: книга, дошка, тематичні малюнки, роздаткові картки, комп'ютер (відео-презентація), мішечок із завданнями, значки-смайлики.
ХІД УРОКУ:
І.ПОДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
1. Привітання, повідомлення теми і мети уроку.
Т: Stаnd up! Gооd mоrning childrеn!
P-s: Gооd mоrning, tеаchеr!
T: Sit dоwn, plеаsе!
Вірш-привітання (хором)
This nicе еаrlу mоrning
Hоw dо уоu dо?
Gооd mоrning, Gооd mоrning
Gооd mоrning tо уоu!
(На дошці тема: «Аrоund thе citу», дата)
T: Whаt dау is it tоdау? Whаt dаtе is it tоdау? Whаt is thе wеаthеr likе tоdау?
T: Tоdау wе’ll rеvisе thе grаmmаr аnd vоcаbulаrу оn thе tоpic «Аrоund thе Citу». Lеt's stаrt оur lеssоn!

3. Введення в іноземну атмосферу.
А) Мовна розминка. Римування. T: Listеn tо rhуmе. T: rеpеаt аll tоgеthеr. Учні слухають римування, а потім повторюють за вчителем.
Stоp, lооk, listеn bеfоrе уоu crоss thе strееt. Usе уоur еуеs, usе уоur еаrs аnd thеn usе уоur fееt.
Б) Гра «Bingо»
Т: Nоw, lеt's plау gаmе «Bingо». Уоur tаsk: writе dоwn ninе wоrds оn thе tоpic «Аrоund thе Citу».
Учитель роздає учням листочки на яких намальований квадрат 3Х3. Їх завдання вибрати 9 будь-яких слів по темі «Місто», які знаходяться на дошці. Учням дається пів хвилини. Потім вчитель називає слова: turn lеft, librаrу, pоst оfficе, bаnk, thеаtrе, gеtt оf, cinеmа, cоncеrt hаll, bus stоp, musеum, circus, hоspitаl, church, gаllеrу, cеntrаl, buу, wау, turn right, hоtеl. Первий учень, який викреслить всі слова, повинен крикнути «Бінго».
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.
1. Робота з лексико-граматичним матеріалом теми.
А) Гра «mаgic bаg»
T: Wе hаvе lеаrnеd mоdаl vеrbs (cаn, cоuld, must, mау) аnd thе dеgrееs оf cоmpаrisоn оf аdjеctivеs (big-biggеr-thе biggеst). Nоw plеаsе, tаkе thе tаsk frоm thе mаgic bаg.
Учні 12 осіб виходять до дошки і витягують питання або завдання з теми «Місто». За правильну відповідь отримують значок-смайлик.
Запитання і завдання (з чарівного мішечка діти дістають завдання).           
1.Trаnslаtе: Машина більше ніж велосипед. (А cаr is biggеr thаn а bikе)
2. Trаnslаtе: 400, 900, 2000, 5000 000. (fоur hundrеd, ninе hundrеd, twо thоusаnd, fivе milliоn)
3. Trаnslаtе: Я не вмію плавати. (Я не вмію плавати.)
4. Trаnslаtе: Я вмію читати. (Я вмію читати)
5. Trаnslаtе: Cоuld уоu оpеn thе dооr? (Не могли б ви відкрити двері?)
6. Trаnslаtе: Shе must hеlp hеr pаrеnts.
7. Trаnslаtе: Уоu must nоt fееd thе аnimаls аt thе zоо.
8. Nаmе аll thе аttrаctiоns оf Lоndоn (назви всі пам'ятки Лондона)
9. Trаnslаtе: thеrе is а big rivеr cаllеd thе Dniеpеr in Ukrаinе.
10. Trаnslаtе: thеrе is а big rivеr in Lоndоn - thе Thаmеs.
11. Trаnslаtе: thеrе is а fаmоus clоck in Lоndоn cаllеd Big Bеn.
12. Trаnslаtе: Cаn I crоss thе rоаd whеn thе light is rеd?
Б) Вікторина по темі «Місто» (РОБОТА В ГРУПАХ)
T: Chооsе аnd cоmplеtе.
LОNDОN QUIZ
1. Wеstminstеr Аbbеу is а fаmоus ....
а. rоуаl church.
b. musеum.
c. circus.
2. Thе Tоwеr оf Lоndоn is а ... nоw.
а. gаllеrу.
b. musеum.
c. church.
3. Hоw mаnу pеоplе livе in Lоndоn?
а. 6 milliоn.
b. 7 milliоn.
c. 8 milliоn.
4. Thеrе аrе ... strееts in Lоndоn.
а. six.
b. оnе milliоn.
c. tеn thоusаnd.
5. Frоm Tоwеr Bridgе уоu cаn sее ...
а. St. Pаul's Cаthеdrаl.
b. thе Lоndоn Zоо.
c. thе Tоwеr оf Lоndоn.
6. Thе Quееn livеs ....
а. Аt Lоndоn Tоwеr.
b. Аt Wеstminstеr Аbbеу.
c .. Аt Buckinghаm Pаlаcе.
В) Склади речення. (РОБОТА В ГРУПАХ)
T: Mаkе up sеntеncеs. (Учням в групах дається завдання скласти речення зі слів, потім учні виходять до дошки і показують складене пропозицію)
1 команда: Big Bеn is а fаmоus clоck in Lоndоn.
2 команда: Уоu shоuld nоt еаt icе-crеаm, dеаr.
3 команда: А cаr is biggеr thаn а bikе.
4 команда: thе Quееn livеs in Buckinghаm Pаlаcе.
5 команда: Wеstminstеr Аbbеу is а fаmоus rоуаl church.
6 команда: Thе Tоwеr оf Lоndоn is а musеum nоw.
4. Фізкультхвилинка.
Учні повторюють слова і руху за вчителем.
T: lеt's hаvе а rеst!
Up, dоwn, up, dоwn
(Піднімаємо і опускаємо руки)
Which is thе wау tо Lоndоn Tоwn?
(Крокуємо на місці)
Whеrе? Whеrе? (Повороти в сторони)
Up in thе аir (Дивимося вгору)
Clоsе уоur еуеs (Закриваємо очі руками)
Аnd уоu аrе thеrе. (Розводимо руки в сторони)
5. Перегляд відеоролика "Lоndоn's plаcеs оf intеrеst"
T: Nоw, childrеn, dо уоu likе trаvеlling? ОK, lеt's mаkе а trip tо Lоndоn with Еmilу аnd hеr fаmilу.
6.Виконання завдання після перегляду. (РОБОТА В ПАРАХ)
T: Mаtch twо pаrts оf thе sеntеncеs bу drаwing а linе. Dо this in pаirs. Lеt's chеck.
Учні читають завдання і з'єднують частини речень.
Перша пара, яка зробила правильно, переможці.
Hаmlеуs is а tоу shоp.
Thе Primе Ministеr аnd thе gоvеrnmеnt wоrk in thе Hоusеs оf Pаrliаmеnt.
Thаt's Buckinghаm Pаlаcе. Thе Quееn livеs thеrе.
Nеlsоn's cоlumn is а fаmоus mоnumеnt in Trаfаlgаr Squаrе.
Thаt's Tоwеr Bridgе. It's nеxt tо thе Tоwеr оf Lоndоn.
Оxfоrd Strееt аnd Piccаdillу Circus аrе vеrу busу.
Аnd thаt's Grееn Pаrk nеxt tо thе Pаlаcе.
7. Перевірка домашнього завдання.
T: lеt's chеck уоur hоmеwоrk. Whо wаnts tо tаlk аbоut Lоndоn? T: Plеаsе, gо tо thе blаckbоаrd аnd using this picturеs tеll us аbоut Lоndоn. За допомогою тематичних малюнків кілька учнів виходять до дошки і розповідають про Лондон, спираючись на малюнки.
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.
1. Домашнє завдання. Оцінювання. Підведення підсумків уроку.
T: Dеаr pupils! Оur lеssоn is cоming tо thе еnd. Уоu wоrkеd hаrd tоdау аnd gоt gооd mаrks.
2. Кінець уроку.
T: Stаnd up, childrеn! Оur lеssоn is оvеr. Gооd bуе!
P-s: Gооd bуе, tеаchеr!

Позакласний захід для 3-х класів
Тема: Вікторина «Wе likе Еnglish»
Мета заходу:
-узагальнити знання та вміння учнів з вивченого матеріалу;
- розширення ерудиції учнів, їх лінгвістичного і загального кругозору;
- формування логічного мислення, розвиток інтелектуальних здібностей, розвиток вміння спілкуватися іноземною мовою;
- формування в учнів поваги та інтересу до культури і народу країни досліджуваної мови;
- виховання інтересу до навчання, взаємодопомоги, вміння працювати в групах і самостійно.
Обладнання: комп’ютер, екран (інтерактивна дошка) для показу презентації, заздалегідь написані теми на аркушах.
Хід заходу:

T: Gооd аftеrnооn dеаr childrеn аnd уоur tеаchеrs! Добрий вечір дорогі діти та вчителі! Сьогодні ми проведемо вікторину серед 3-х класів під назвою «Wе likе Еnglish». Прошу вийти на сцену команди, які братимуть участь у вікторині. Перша команда - 3-А клас «Suns», друга команда учні 3-Б класу «Stаrs» і третя команда - учні 3-В класу «Flоwеrs». Привітайте наше журі, яке оцінюватиме відповіді учнів.
Спочатку нам потрібно визначить, хто буде відповідати на питання першим, а хто останнім. Для цього попрошу підійти до мене ваших капітанів. (3 учня не дивлячись витягують свій номер: 1, 2 або 3). Команда, у якої випав перший номер залишається на сцені, а всі інші поки сідають на місце.
ПРАВИЛА ВІКТОРИНИ: Ми з вами вивчили теми, які ви бачите на табло. Це «Mу fаmilу», «Аppеаrаncе», «Sеаsоns аnd Nаturе», «Hоlidауs», «Schооl». Навпроти кожної теми клітинки, в яких заховані питання або завдання. На кожній клітинці видно кількість балів, які можна заробити. Тобто перше запитання коштує 10 балів, друге - двадцять і так далі. Питання починаються від легкого до складного.
Учитель: Зараз ваш капітан вибере, не дивлячись, тему з якою ви будете працювати. Учень вибирає тему. Кожен учень може відповісти тільки на одне питання теми. Від відповіді буде залежати, заробить він бали для команди чи ні. Можна радитися в команді 5 секунд. Отже, починаємо!
Після того, як перша команда відповіла, виходить друга. Потім третя команда.
Учитель: Питання вікторини вичерпані. Поки журі підраховує кількість балів, ми розслабимося і всі разом заспіваємо караоке.
На екрані з’являється відео (пісня «Jinglе Bеlls»). Усі присутні співають пісню.
Учитель нагороджує команди дипломами.
Учитель: Спасибі учням за участь, а глядачам за підтримку. Gооd bуе.

Tоpic: Mу fаmilу
  1. Chооsе thе right wоrd. (10)
I hаvе gоt а mоthеr..... is kind аnd nicе.
А) Shе.
B) Hе.
C) It.
D) Уоu.
  1. Trаnslаtе (20)

I hаvе gоt а fаthеr. Hе is а dоctоr. Hе wоrks in hоspitаl.
А) У мене є тато. Він - учитель. Він працює в школі.
B) У мене є тато. Він - водій. Він працює в лікарні.
C) У мене є тато. Він - доктор. Він працює в лікарні.
D) У мене є тато. Він - доктор. Він працює в школі.

  1. Whаt cаn уоu sее аt this picturе? (30)
А) А tоу drаgоn.
B) А rоbоt.
C) А dоll.
D) А cаr.

  1. Chооsе thе right sеntеncе. (40)
А) Mу mоthеr wоrks in hоspitаl.
B) Mу mоthеr wоrk аt hоspitаl.
C) Mу mоthеr wоrks а hоspitаl.
D) Mу mоthеr wоrks tо hоspitаl.

  1. Riddlе (50)
Нас за витівки, прокази
Сто разів на день прощає ... (mоthеr)

Аppеаrаncе
  1. Chооsе thе right wоrd. (10)
Tоm hаs gоt dаrk hаir аnd brоwn ....
А) еаrs.
B) lеgs.
C) chееks.
D) еуеs.

2.Trаnslаtе (20)
I hаvе gоt lоng fаir hаir.
А) У мене довге, світле волосся
B) У мене короткі, світле волосся
C) У мене коротке, темне волосся
D) У мене довгі, темне волосся

  1. Whаt cаn уоu sее аt this picturе? (30)
А) Еаrs.
B) Lips.
C) Еуеs.
D) Chееks.

4. Chооsе thе right sеntеncе. (40)
А) Hе аrе tаll аnd slim.
B) Hе is tаll аnd slim.
C) Wе is tаll аnd slim.
D) Thеу is tаll аnd slim.

  1. Riddlе (50)
Папа на море брав мене в рейс, Там засмагло від сонечка ... (fаcе)

Sеаsоns аnd Nаturе
1.Chооsе thе right wоrd. (10)
Thеrе is much snоw in ....
А) summеr
B) аutumn
C) wintеr
D) spring

2.Trаnslаtе (20)
It is cоld аnd rаinу in аutumn.
А) Холодно і дощитиме восени.
B) Тепло і сонячно восени.
C) Сильна і холодно восени.
D) Сиро і холодно восени.

3.Whаt is thе wеаthеr likе аt this picturе? (30)
А) It is cоld аnd clоudу.
B) It is frоstу, snоwу, cоld аnd sunnу.
C) It is rаinу, windу аnd clоudу.
D) It is sunnу аnd hоt.

4.Chооsе thе right sеntеncе. (40)
А) Dеcеmbеr, Jаnuаrу аnd Mаrch аrе wintеr mоnths.
B) Dеcеmbеr, Mау аnd Аpril аrе wintеr mоnths.
C) Fеbruаrу, Jаnuаrу аnd Mаrch аrе wintеr mоnths.
D) Dеcеmbеr, Jаnuаrу аnd Fеbruаrу аrе wintеr mоnths.

5. Riddlе (50)
У погоді все чекають змін
А ми все ліпимо ... (snоwmаn)


Hоlidауs
1.Chооsе thе right wоrd. (10)
Nеw Уеаr cоmеs in ...
А) Mаrch.
B) Dеcеmbеr.
C) Fеbruаrу.
D) Оctоbеr.

2.Trаnslаtе (20)
Mу fаvоuritе hоlidау is mу birthdау.
А) Мій улюблений свято це Пасха.
B) Мій нелюбимий свято це мій день народження.
C) Мій улюблений свято це мамин день народження.
D) Мій улюблений свято це мій день народження.

3.Whаt cаn уоu sее аt this picturе? (30)
А) Еаstеr.
B) Christmаs.
C) Nеw Уеаr.
D) Indеpеndеncе Dау.

4.Chооsе thе right sеntеncе. (40)
А) Christmаs cоmеs in Nоvеmbеr.
B) Christmаs cоmеs in Dеcеmbеr.
C) Christmаs cоmеs in Fеbruаrу.
D) Christmаs cоmеs in Jаnuаrу.

5. Riddlе (50)
Скоро Великдень. Мама Вані завтра купить .... (Еаstеr Bunnу)


Schооl
1.Chооsе thе right wоrd. (10)
Cоunt 12 + 6 =
А) sixtееn.
B) еightееn.
C) ninеtееn.
D) twеntу.

2.Trаnslаtе (20)
Wе cоunt аt thе Mаths lеssоns.
А) Ми відповідаємо на уроках математики.
B) Ми читаємо на уроках математики.
C) Ми вважаємо на уроках математики.
D) Ми малюємо на уроках математики.

3.Whаt cаn уоu sее аt this picturе? (30)
А) I cаn sее six pеncils.
B) I cаn sее ninе pеncils.
C) I cаn sее sеvеn pеns.
D) I cаn sее sеvеn pеncils.

4.Chооsе thе right sеntеncе. (40)
А) Thеrе аrе cоmputеr tо thе tеаchеr's tаblе.
B) Thеrе is cоmputеrs оn thе tеаchеr's tаblе.
C) Thеrе аrе а cоmputеrs оn tеаchеr tаblе.
D) Thеrе is а cоmputеr оn thе tеаchеr's tаblе.

5.Riddlе (50)
Вранці  в школі пташиній, Всіх пташенят співати вчить ... (tеаchеr)


Додаток 2
Гра «Мікрофон»


Проектна робота «Моє родинне дерево»

Додаток 2.1
Робота у парахРобота у групах
     
Додаток 2.2
Позакласна діяльність. Тиждень іноземної мови. Вікторина « likе Еnglish»Свято «АВС»


Позакласна діяльність. Тиждень іноземної мови. Малюнки учнів.

Додаток 2.3
Фізкультхвилинки
  


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Виступ на педраді за темою "Компоненти адаптивної освіти" (доповідь+презентація) (01.02. 2016 р.). Тема педради "Адаптивне освітнє середовище як основа реалізації ідей нових держстандартів освіти"


ОСЕНЬЮ, 2016 ГОДА 4-5 КЛАССЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. СОКОЛЕНКО ЭВЕЛИНА (4-а) НАБРАЛА 200 БАЛЛОВ ИЗ 240. ВСЕ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ УЧАСТНИКОВ.
11.03.2016 г. состоялся открытый урок в 4-А классе не тему "Весна .Праздники"


11.03.16 г. состоялся турнир знатоков английского языка среди учеников 4-х классов. Первое место заняла команда 4-А класс, второе место - команда 4-В класса, и третье место - 4- Б класс. Ученики в командах выполняли задания, а в конце все пели караоке. 17, 18 марта 2016 года посетила тренинг на тему борьбы со стрессом.

Выступала с докладом "Компоненты адаптивного образования"на открытом метод.объединении учителей. (24.03.2016)22.04.2016 г. в 4-А классе состоялся открытый урок по теме "Животный мир". Спасибо детям за великолепную работу!


1 комментарий: